УВЕСЬ СВІТ З НАМИ

OGOLOSHENNYA_ZNO_2CH-8

У цей пекельний час до нас звертаються представники країн-учасниць міжнародного дослідження якості освіти PISA. Вони підтримують Україну, роблять усе можливе, щоб зупинити цю війну –  допомагають нам фінансово, закликають свої уряди до санкцій, забезпечують українців, які вимушені були покинути Батьківщину, усім необхідним, щоб вижити.

Найбільше ми завдячуємо команді PISA з Польщі, адже вони всім колективом організовують збір гуманітарної допомоги, зустрічають і розселяють біженців, приймають українських дітей у школах, надають їм і їхнім батькам психологічну допомогу. Особливо хочеться відзначити Барбару Островську (Barbara Ostrowska), Йоанну Казмерчак (Joanna Kaźmierczak), Гжегожа Зайончковського (Grzegorz Zajączkowski), які організовують заходи з підтримки українців з перших хвилин війни.

Хочемо також поділитися з Вами словами підтримки:

«More than  anybody I can understand the suffering of the Ukrainian people. I hope the war will end with as few refugees, wounded and dead as possible. Stay safe as much as you can». ŽanetaBosnia and Herzegovina

«Я розумію страждання українського народу як ніхто інший. Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога меншою кількістю біженців, поранених і загиблих. Бережіть себе». Жанета, Боснія і Герцеговина

***

«Please receive support for the Ukrainian people and your team in the face of Russian aggression in these difficult days. As you know Georgia became a victim of Russian occupation and aggression 14 years ago, therefore I am aware of and feel the dire situation people and Ukraine. We hope the war will be stopped right away and all Ukrainian people will build their bright, European future. And finally: Слава УкраїніГероям слава!» TamariGeorgia

«Будь ласкаприйміть найщирішу підтримку українському народу та вашій командіаже у ці страшні дні ви беретеся з російською агресієюЯк ви знаєтеГрузія стала жертвою російської окупації та агресії 14 років томувідповідно я усвідомлюю і відчуваю жахливе становище окремих людей і всієї України. Сподіваємося, що війна буде негайно припинена і весь український народ побудує своє світле європейське майбутнє. І наостанок: Слава Україні! Героям слава!» Тамарі, Грузія

***

«On behalf of our whole team and institute I would like to let you know that we stand in solidarity with the Ukrainian people. We are impressed by your incredible courage. I do hope this suffering will end soon. Sending you a lot of strength in this difficult time». Joanna, Poland

«Від імені всього нашого колективу та інституту хочу повідомити, що ми солідарні з українським народом. Ми вражені вашою неймовірною сміливістю. Я сподіваюся, що ці страждання скоро закінчаться. Бажаю вам сил у цей важкий час». Йоанна, Польща

***

«There is great mobilisation in Ireland to help the refugees, I am glad to say. The Polish community in Ireland are working really hard to get supplies and money to areas on the border where Ukrainian refugees are arriving. They are taking the lead, and the Irish people are fully behind them. I also wanted to let you know that Ireland has temporarily waived visa requirements for anyone with a Ukraine passport. It is not much, but we do what we can.» Brenda, Ireland

«В Ірландії всі мобілізувалися, щоб допомогти біженцям, я цьому надзвичайно рада. Польська громада в Ірландії наполегливо працює, щоб доставити необхідні речі, їжу та гроші до районів на кордоні, куди прибувають українські біженці. Вони організовують нас, а ми радо виконуємо їхні доручення.  Я також маю сказати, що для в’їзду в Ірладнію більше непотрібно мати спеціальну візуЦе не так багато, але ми робимо все, що можемо». Бренда, Ірландія

***

«My thoughts and prayers are with you and all of Ukraine at this time. We can only hope that the situation can be de-escalated before more innocent lives are lost». JudeIreland

«У цей час мої думки і молитви з вами і з усією Україною. Ми можемо лише сподіватися, що ситуацію вдасться деескалувати до того, як буде втрачено більше невинних життів». Джуд, Ірландія

***

«We all are very sad and worried about your people. We also are grateful because the neighboring countries are receiving the kids and women who have gone out. War has been a threat over our heads, in many places, even here in Latin America, and unfortunately, your country has been hurt this time. Let’s pray and hope that this madness is overcome soon, and the people will react and peace comes again to our lives. Have a hug, my prayers, and my solidarity». Ema, Chile.

«Нам надзвичайно гірко, і ми дуже переживаємо за ваш народ. Ми також вдячні тому, що сусідні країни приймають дітей і жінок, які виїхали з України. Війни відбувалися в багатьох країнах, на жаль, навіть тут, у Латинській Америці, а цього разу постраждала ваша країна. Давайте молитися і сподіватися, що це божевілля скоро завершиться, що люди будуть діяти і в нашому житті знову настане мир. Обіймаю вас, із вами мої молитви та моя солідарність». Ема, Чилі.

 ***

«We send you our full support. We are thinking of you». Ronan, France

«Ми повністю Вас підтримуємо, думаємо про Вас». Ронан, Франція

 ***

«I wish to tell you  how sorry I am for this crime that is being committed against Ukraine and the Ukrainian people. I cannot begin to imagine what you are going through. I hope the war will come to an end soon and that you again will be able to live a peaceful and democratic life». VibekeDenmark

«Я хочу висловити свій біль щодо злочину, який скоюється проти України та українського народу. Я не можу навіть уявити, що ви відчуваєте. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться і ви знову зможете жити мирним і демократичним життям». Вібіке, Данія

 ***

«Please accept our deepest sympathy for what your country is going through! It indeed is a crime against humanity and we hope that it will soon be over – and that no more innocent lives will be lost. What you are doing, your message is also another example of the Ukrainian fighting spririt we all admire very much! Therefore, if there’s anything we can do to help you in these horrible times; just let us know! Anyway we wish you lots of strenght and like you we also look forward to a peaceful sky!». Inge, Belgium

«Ми висловлюємо вам наші глибокі співчуття щодо того, через що проходить ваша країна! Це справді злочин проти людства, і ми сподіваємося, що усе це скоро завершиться – і більше не буде втрачено невинних життів. Те, що Ви робите, і зокрема Ваш лист є одним з прикладів українського бойового духу, яким ми всі надзвичайно захоплюємося! Тому, якщо ми можемо чимось допомогти вам у ці жахливі часи, звертайтеся! У будь-якому разі ми бажаємо вам багато сил і, як і ви, з нетерпінням чекаємо на мирне небо!». Інге, Бельгія

 ***

«This is a terrible war situation in your country and at the same time in the world. I am very sorry that we have exchanged a letter on such a terrible subject. Personally, I trust the responsible thinking of decision-makers and the rapid normalization of the situation in and around Ukraine.» SándorHungary

«Ця жахлива війна відбувається у вашій країні і водночас у всьому світі. Особисто я вірю у відповідальне мислення тих, хто ухвалює рішення, і швидку нормалізацію ситуації в Україні та навколо неї». ШандорУгорщина

 ***

«All decent people want peace for their country their family and themselves. Stick, don’t give up. The people of Lithuania are with you with their hearts, the good will and the help we can give in these difficult days. Let us be people of peace, not war!» Rita, Lithuania

«Усі порядні люди хочуть миру у своїй країні, для своєї родини та для себе. Тримайтеся, не здавайтеся. Народ Литви з вами усім своїм серцем, доброю волею та допомогою, яку ми можемо надати в ці важкі дні. Будьмо людьми миру, а не війни!» Рита, Литва

 ***

«We are absolutely horrified by everything that is happening to people in Ukraine. We too have gone through the horrors of the war recently and we are so sad to see that history repeats itself and that crimes against humanity continue into the 21st century. We hope this madness ends now. The Croatian people are with you. Wishing you peace and courage!» AnaCroatia.

«Ми страшенно налякані всім, що відбувається з людьми в Україні. Ми теж нещодавно пережили жахи війни, і нам так боляче бачити, що історія повторюється, а злочини проти людства продовжуються в 21 столітті. Сподіваємося, що зараз це божевілля закінчиться. Хорватський народ з вами. Бажаю миру та мужності!» Ана, Хорватія.

 ***

«Please receive from Spain all our encouragement and warm support for your country and fellow citizens. My ancestors know very well what war is: the worst of hells. We wholeheartedly hope everything comes to an end as fast as we wish. After the terrible pandemics we all have suffered globally  the war that have striken in Europe is even more tragic. Do look after yourselves and keep safe, a big hug» Lis, Spain

«Будь ласкаприйміть слова підтримки і теплі побажання вашій країні та її громадянам від ІспаніїМої предки добре знають, що таке війна –  найгірше пекло. Ми щиро сподіваємося, що все закінчиться якнайшвидше. Після жахливої пандемії люди в усьому світі  постраждали, війна, яка вразила Європу, є ще трагічнішою. Бережіть себеобіймаємо вас». ЛізІспанія.

 ***

«We are rooting for your cause very much and follow the news hour by hour hoping that your heroic perseverance and the support that you at last received form the EU and others will make things turn out as you hope»  LászlóHungary

«Ми щиро співчуваємо щодо ситуації у вашій країні,  щогодини слідкуємо за новинами, сподіваючись, що ваша героїчна наполегливість і підтримка, яку ви нарешті отримали від ЄС та інших держав дозволять збутися вашим очікуванням» Ласло, Угорщина

 ***

«My deep condolences for the situation. All the Finland PISA-team sends a lot of Best Wishes and support for your Team in Ukraine. I am sure we will meet again in a brighter future!» Arto, Finland

«Мої глибокі співчуття з приводу ситуації, що сталася. Уся команда PISA з Фінляндії надсилає найкращі побажання та підтримку колегам з України. Я упевнений, що ми ще зустрінемося в кращому майбутньому!» Арто, Фінляндія

 ***

«We are all abhorred about the events in Ukraine and very much hope there will be some way to stop the bloodshed very soon. It is totally unacceptable that something like this is happening in the 21st century. Please stay safe and let us know how you are doing! We are all behind you and sending all our support and love from Estonia! Stay strong, Ukraine!!!» Gunda, Estonia

 «Ми всі обурені подіями в Україні і дуже сподіваємося, що найближчим часом буде якийсь спосіб зупинити кровопролиття. Абсолютно неприпустимо, що щось подібне відбувається в 21 столітті. Будь ласка, бережіть себе та повідомте нам, як у вас справи! Ми всі з вами і надсилаємо вам усю нашу підтримку та любов з Естонії! Тримайся, Україно!!!» Гунда, Естонія

 ***

«The Czech Republic stands by you. I wish the hell is over soon. Stay strong and safe. If you or your relatives need anything from people in the Czech Republic, let me know. There´s many people ready to help, including me.» SimonaCzech Republic

«Чехія підтримує вас. Бажаю, щоб пекло швидше закінчилося. Залишайтеся сильними та перебувайте в безпеці. Якщо вам чи вашим родинам щось потрібно від громадян Чехії, повідомте мені. Є багато людей, готових допомогти, в тому числі я». Сімона, Чехія

 ***

«Hopefully, the hell will be over soon! We are profoundly affected by what we can see on TV or what we can imagine regarding the horrible reality you face there. Anyway, the Romanians are supporting and helping the Ukrainians. We all are looking forward to the blue sky! Please let us know if there is anything we can do for you.» Gabriela, Romania

«Сподіваюся, пекло скоро закінчиться! Ми глибоко вражені тим, що бачимо по телевізору, тим, що можемо уявити щодо жахливої реальності, з якою ви там стикаєтесь. У всякому разі, румуни підтримують і допомагають українцям. Ми всі з нетерпінням чекаємо блакитного неба!» Габріела, Румунія

 ***

«It is very hard to find words as after reading your mail, saying anything will not be enough. We are with you in our hearts. If there is anything, we can help you with, please, do not hessitate to contact me» Julia, Slovak republic

«Дуже важко дібрати слова, оскільки, прочитавши вашого листа, будь-чого сказаного буде недостатньо. Ми з вами в наших серцях. Якщо є щось, чим ми можемо допомогти, будь ласка, звертайтеся» Юлія, Словацька Республіка

 ***

«We are much worrying about people in your country. Also, we strongly hope that such a cruel invasion by Russia will be stopped as soon as possible. Please remember our hearts are with you and your country.» Hiroko, Japan

«Ми дуже хвилюємося про людей у вашій країні. Також ми щиро сподіваємося, що таке жорстоке вторгнення Росії буде зупинено якомога швидше. Будь ласка, пам’ятайте, що наші серця з вами і вашою країною». Хіроко, Японія

 ***

«We were shocked about what happened to your country last week and what is still going on right now – something we had hoped would never again happen on European ground. Rest assured of our continuing solidarity.» Katharina, Germany

«Ми були шоковані тим, що сталося з вашою країною минулого тижня і тим, що все ще відбувається зараз – те, чого ми сподівалися, що ніколи більше не станеться на європейській землі. Будьте впевненими в нашій постійній солідарності». Катаріна, Німеччина

 ***

«We were shocked to note the current developments. We wish you strength and all the best and feel with you in this war against humanity.» Jenny, Germany

«Ми були шоковані, коли побачили, що відбувається. Бажаємо вам сил і всього найкращого, у цій війні проти людства ми з вами». Дженні, Німеччина

 ***

«I wanted to let you know that we think of you and your colleagues in this terrible moment. Our thoughts are with you and your families, and we send all our hopes for your safety.» Tue, OECD

«Я хотів  би повідомити, що ми думаємо про вас і ваших колег у цей жахливий момент. Наші думки з вами та вашими родинами, і ми надсилаємо вам усі наші сподівання про вашу безпеку». Туі, ОЕСР

 ***

«We would like to share our sympathy with your country.  Hopefully the war will be stopped right away and you , your young generation deserves a better and brighter future. I wish you all the best , health, strength to overcome this crisis» Phong, Viet Nam

«Ми щиро співчуваємо вашій країні. Сподіваюся, війна буде негайно припинена, і ви, і ваша молодь заслуговуєте на краще і світліше майбутнє. Бажаю вам всього найкращого, здоров’я, сил подолати цю кризу» Фонг, В’єтнам

 ***

«I truly hope that this hell you people have to go through will soon end. I wish you strength and all the luck you need. My family’s and colleagues’ thoughts are with you all.» Peter, Switzerland

«Я щиро сподіваюся, що те пекло, у якому ви наразі знаходитеся, скоро закінчиться. Бажаю вам сил і неймовірної удачі. Думки моєї родини та колег з вами.» Пітер, Швейцарія

Сподіваємося, що ці щирі слова з усього світу підтримали вас у ці страшні дні, шановні співгромадяни, ми також сподіваємося, що де б ви не перебували зараз – на передовій чи в укритті, у пологовому відділені чи в метро, вдома чи закордоном, – ви будете живі, і разом ми переможемо, а потім відбудуємо нашу неймовірну країну, чию силу і міць уже побачили люди з усього світу!